GÄLLANDE UTVECKLINGEN AV CORONAVIRUSET (COVID-19)
Vi följer händelseförloppet och rekommendationer som ges av lokala hälsovårds-myndigheter
och har rutiner på plats för att fortsätta bedriva vår verksamhet.
Vi agerar i enlighet med upprättade rutiner som gäller i händelse av upptäckt av Covid-19 inom
verksamheten och vår personal har förtydligade direktiv.
Vi betonar också vikten av god handhygien i enlighet med rekommendationer från lokala
hälsovårdsmyndigheter.

Vi har bl a rutiner för vår personals handhygien i samband med ankomst till arbetsplatsen och i
samband med till exempel lunch och raster.

Åtgärder i våra anläggningar och i våra lastbilar

  • Vid misstanke om smitta hos omgivningen där vi i personalen vistats skall man kontakta arbetsgivaren
          per telefon och föra dialog om lämplig åtgärd. Inte åka till jobbet i första hand.
  • Vi har stärkta rutiner för städning, rengöring och hygien. Det innebär bland annat att vi utför regelbunden
         desinficering av frekvent använda ytor som exempelvis dörrhandtag,
          arbetsbänkar och annan utrustning som används dagligen i verksamheten
  • Vi begränsar tillgängligheten för utomstående på anläggningen så långt är möjligt
  • Kontorspersonal arbetar hemifrån


I skrivande stund har vi inga kända fall av Covid-19 bland personalen i verksamheten. Denna information gäller
tills att annat anges och kan uppdateras vid senare tillfälle.